นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 08/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087303XXXX
 • Facebook : hon suda
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดการเรียนรู้ นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์ 01/12/2020 - 30/04/2021
2 แผนวัดผลและประเมินผล นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์ 01/12/2020 - 30/04/2021