นางสาวน้ำฝน พยุยงค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 9472
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมสร้างกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
2 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
3 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
4 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี และรดน้ำดำหัวครูอาวุโสประจำปี 2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
5 กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชาประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
6 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและวันบูรณาการ ประจําปี พ.ศ.2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
7 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
8 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน มกราคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
9 รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี ระดับชั้นม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
10 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน ธันวาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
11 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
12 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
13 รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
14 การปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
15 รายงานผลการดําเนินงานกิจกรรมสร้างแกนนํากองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
16 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
17 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กันยายน ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
18 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
19 การปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
20 รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1 เม.ย.- 30ก.ย. 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
21 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน ตุลาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
22 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
23 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
24 รายงาน PDCA เดือนมิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
25 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
26 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
27 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
28 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมค่ายเด็กดีก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -