นางสาวน้ำฝน พยุยงค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 9470
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กรกฎาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
2 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
3 การปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1 เม.ย.- 30ก.ย. 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
5 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน กันยายน ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
6 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA เดือน ตุลาคม ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ -