นางสาวดาราทอง เลิกการ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 938
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
2 แผนการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
3 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
4 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจาเดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/07/2020 - 31/07/2020
5 รายงานการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นางสาวดาราทอง เลิกการ 22/08/2020 - 23/08/2020
6 รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสื่อสารการสอนตามโครงการ ผลิตสื่อชุดกิจกรรมวีดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning นางสาวดาราทอง เลิกการ 15/09/2020 - 15/09/2020
7 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 03/08/2020 - 31/08/2020
8 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) รอบที่2 เดือนเมษายน-กันยายน 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/04/2020 - 30/09/2020
9 รายงานการเข้าร่วมประชุมสรุปงานโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นางสาวดาราทอง เลิกการ 24/09/2020 - 24/09/2020
10 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/09/2020 - 30/09/2020