นางสาวอลิศา เซี่ยงเจ็น

นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 06/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087168XXXX
 • Facebook : Lin Lang
 • Email : alisarsienggen@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ วิชาชีพครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่