นางสาวชญาภา จันต๊ะนา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 356010116XXXX
 • วันเกิด : 02/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061916XXXX
 • Facebook : Chayapa Jantana
 • Email : chayapa.jan@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8592
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานPDCA เดือน กรกฎาคม ปี63 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
2 กำหนดการสอนรายชั่วโมงภาคเรียนที่1-2563 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
3 รายงานการวิเคราะห์แผนการวัดผลและประเมินผลปี 63 เทอม1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
4 รายงานPDCA เดือน สิงหาคม ปี63 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 05/09/2020 - 05/09/2020
5 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU 63-1 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
6 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน63-1ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
7 รายงานPDCA เดือน กันยายน ปี63 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -