นางสาวชญาภา จันต๊ะนา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 02/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061916XXXX
 • Facebook : Chayapa Jantana
 • Email : chayapa.jan@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8592
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน (AAR) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/12/2020 - 09/04/2021
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน (AAR) ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 ระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/12/2020 - 09/04/2021
3 ผลงานที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ต่อตนเอง ต่อผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/10/2020 - 16/03/2021
4 การรายงานการปฏิบัติงานตาม MOU ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
5 การรายงาน PDCA ประจำเดือน มีนาคม 2564 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/03/2021 - 09/04/2021
6 การรายงานผลการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน(Homeroom) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/07/2020 - 13/11/2020
7 รายงานการวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2/63 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/12/2020 - 09/04/2021
8 รายงานการวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2/63 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/12/2020 - 09/04/2021
9 รายงานหนดการสอน 2/63 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/12/2020 - 09/04/2021
10 การรายงานการปฏิบัติงานตาม MOU รอบ 6 เดือนปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/12/2020 - 16/03/2021
11 การรายงานผลการประเมินตนเอง(E-SAR) ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/10/2020 - 09/04/2021
12 การรายงาน PDCA ประจำเดือน มกราคม 2564 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/01/2021 - 29/01/2021
13 การรายงานงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำเดือน มกราคม 2564 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/01/2021 - 29/01/2021
14 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มกราคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/01/2021 - 29/01/2021
15 การรายงาน PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/12/2020 - 30/12/2020
16 รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 5 ส "โรงเรียนแห่งสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" เดือน มีนาคม ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/03/2011 - 31/03/2021
17 การรายงานผลการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน(Homeroom) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ประจำเดิอน ธันวาคม ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จัน นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/12/2020 - 30/12/2020
18 รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 5 ส "โรงเรียนแห่งสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" เดือน ธันวาคม ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/12/2020 - 30/12/2020
19 การรายงานการสังเคราะห์การพัฒนาคุณภาพ (PDCA) นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/07/2020 - 31/10/2020
20 การรายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/02/2021 - 31/03/2021
21 รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 5 ส "โรงเรียนแห่งสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" เดือน กุมภาพันธ์ ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/02/2021 - 26/02/2021
22 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/02/2021 - 26/02/2021
23 การรายงาน PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/02/2021 - 26/02/2021
24 การรายงานผลการประเมินตนเอง(E-SAR) ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 23/11/2020 - 23/11/2020
25 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU 63-1 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
26 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ตุลาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/10/2020 - 30/11/2020
27 การรายงาน PDCA ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
28 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ตุลาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/10/2020 - 31/10/2020
29 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ตุลาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/10/2020 - 31/10/2020
30 การรายงาน PDCA ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
31 รายงานPDCA เดือน สิงหาคม ปี63 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 05/09/2020 - 05/09/2020
32 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ุ63-/ นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/10/2020 - 17/03/2021
33 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน63-1ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
34 รายงานPDCA เดือน กรกฎาคม ปี63 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
35 กำหนดการสอนรายชั่วโมงภาคเรียนที่1-2563 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
36 รายงานการวิเคราะห์แผนการวัดผลและประเมินผลปี 63 เทอม1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
37 รายงานPDCA เดือน กันยายน ปี63 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
38 การรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report:SAR) ปีการศึกษา2564 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
39 การรายงานการสังเคราะห์พัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
40 รายงานผลการปฏิบัติตาม MOU 11 ข้อ ของโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
41 รรายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
42 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “ โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล ” (กิจกรรม 5ส) ชั้น ม. 2/4 เดือน พฤศจิกายน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
43 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน มกราคม 2564 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
44 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มกราคม ปี2564-2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
45 รายงานผลการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน(Homeroom) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือน มกราคม นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
46 รายงานผลการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน(Homeroom) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 เดือน พฤศจิกายน ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
47 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ภาคเรียนที่ 2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
48 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน ธันวาคม ปี2564-2 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
49 รายงานผลการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน(Homeroom) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
50 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
51 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีการศึกษา 2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
52 รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ครููชญาภา จัน นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
53 รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 5 ส นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/07/2021 - 31/07/2021
54 การรายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา2564 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
55 รายงานผลการปฏิบัติโรงเรียนแห่งสุข ปลอดภัย (5ส) เดือน กันยายน 64-1 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/09/2021 - 30/09/2021
56 การรายงาน PDCA ประจำเดือน กันยายน 2564 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/09/2021 - 30/10/2021
57 รายงานการปฏิบัจิงานตาม MOU 11 ข้อ 2564-1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 14/06/2021 - 08/10/2021
58 รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 5 ส "โรงเรียนแห่งสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" เดือน กรกฎาคม 64-1 ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 14/06/2021 - 30/06/2021
59 รายงานการปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน(Homeroom) 64-1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/09/2021 - 30/09/2021
60 รายงานการปฏิบัติงานในชั้นเรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียน Homeroom ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 01/07/2021 - 31/07/2021
61 รายงานกำหนดการสอน 64/1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 14/06/2021 - 05/11/2021
62 รายงานการวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 64 /1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 14/06/2021 - 05/11/2021
63 รายงานผลการจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียน(Homeroom) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ประจำเดือน มิถนายน 2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 14/06/2021 - 30/06/2021
64 การรายงาน PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 14/06/2021 - 30/06/2021
65 แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 2564 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 16/05/2021 - 31/03/2022
66 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอล 6 เดือน พ.ค. ก.ย.64 ภาคเรียนที่ 1 MOU 64-1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 14/06/2021 - 30/09/2021
67 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน รอล 6 เดือน พ.ค. ก.ย.64 ภาคเรียนที่ 1 MOU 64-1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 14/06/2021 - 30/09/2021
68 การรายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 02/08/2021 - 30/09/2021
69 รายงานผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 5 ส "โรงเรียนแห่งสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล" เดือน สิงหาคม ครูชญาภา จันต๊ะนา นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 02/08/2021 - 30/09/2021
70 รายงานผลการปฏิบัติงานในชั้นเรียน (Homeroom) เดือน สิงหาคม 64 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา ปีการศึกษา 64 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา 02/08/2021 - 30/09/2021
71 แผนวัดและประเมินผล นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
72 กำหนดการสอน นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
73 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2565-1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
74 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) เดือน มิถุนายน 2565-1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
75 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
76 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
77 รายงานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(Memorandum of Understanding : MOU) ปี 2565 ภาคเรียนที่1 นางสาวชญาภา จันต๊ะนา -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon