นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 356070007XXXX
 • วันเกิด : 19/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087183XXXX
 • Facebook : คูจาลอ ไอคิว
 • Email : iq160652@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6729
 • รหัสประจำตำแหน่ง : -3
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
2 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Coure Outline นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
3 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
4 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563” นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
5 รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
6 รายงาน PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
7 รายงาน PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
8 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
9 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
10 แผนการวัดผลประเมิน รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
11 แผนการวัดผลประเมิน รายวิชา เคมี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
12 แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
13 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
14 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
15 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
16 รายงานประชุมเชิงปฏิบัติการรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
17 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนตุลาคม 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -