ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 155070006XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานPDCA กรกฎาคม 63 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
2 รายงานการปฏิบัติงานPDCA สิงหาคม 63 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/08/2020 - 31/08/2020
3 แผนการวัดผลประเมินผล_ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/07/2020 - 30/10/2020
4 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/07/2020 - 30/10/2020
5 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 01/04/2020 - 30/09/2020
6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี 16/09/2020 - 30/09/2020
7 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง “การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องวัดไฟฟ้า รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า ของนักเรียนทวิศึกษา(แผนกไฟฟ้ากำลัง) ระดับชั้น ปวช.๑ ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
8 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -
9 รายงานการปฏิบัติงานPDCA กันยายน 63 ว่าที่ ร.ต.เอนก หมื่นคำสี -