นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157120003XXXX
 • วันเกิด : 19/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081885XXXX
 • Facebook : goy2930@hotmail.com
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ 01/07/2020 - 31/07/2020
2 การเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ร.10 (MOU ข้อ 1 และ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ 23/07/2020 - 23/07/2020
3 รายงานการร่วมกิจกรรมค่ายสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 1 และ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
4 รายงานการประเมินพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล (SDQ) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
5 โครงสร้างและกำหนดการสอน นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
6 แผนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
7 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 1 ,9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
8 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 1 ,9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
9 รายงานการร่วมกิจกรรมมหกรรมศิลปาชีพและเกษตรธรรมชาติ (MOU ข้อ 1 และ 6) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
10 รายงานการหาความสอดคล้องของแบบทดสอบกลางภาค 1/2563 (MOU ข้อ 3 และ 7 ) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
11 รายงานร่วมกิจกรรมมุฑิตากษิณานุสรณ์ (MOU ข้อ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
12 แผนการจัดการเรียนรู้ บทที่ 1 เลขยกำลัง เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อ 3) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
13 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เลขยกกำลัง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 10) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
14 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (MOU ข้อที่ 3 และ 6) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
15 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 รอบ 6 เดือน (MOU ข้อที่ 7) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
16 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนสุจริต (MOU ข้อ 1,4,6,7และ 9) นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
17 pdca ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
18 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทานประจำปีการศึกษา 2563 MOU ข้อ 1 และ 9 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
19 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมคล้ายวันสวรรคต ร.9 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
20 รายงานการร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -
21 รายงานการร่วมกิจกรรมค่ายจิตอาสาของสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ -