นางสาวดาราทอง เลิกการ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ :
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 938
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.T.C.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ผลงานที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/10/2020 - 16/03/2021
2 รายงานการปฏิบัติตาม MOU โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) รอบ6เดือน ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
3 แผนการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/12/2020 - 09/04/2021
4 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/12/2020 - 09/04/2021
5 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/07/2020 - 20/11/2020
6 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียน1 ปีการศึกษา2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/07/2020 - 20/11/2020
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/12/2020 - 09/04/2021
8 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/02/2021 - 26/02/2021
9 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/02/2021 - 26/02/2021
10 แผนการวัดผลประเมินผล1_2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 17/05/2021 - 30/09/2021
11 กำหนดการสอนรายสัปดาห์-1_2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 17/05/2021 - 30/09/2021
12 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/01/2021 - 29/01/2021
13 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/01/2021 - 29/01/2021
14 การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้โปรแกรม KidBright สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
15 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/12/2020 - 29/01/2021
16 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/12/2020 - 29/01/2021
17 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
18 แผนการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
19 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ -
20 รายงานการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นางสาวดาราทอง เลิกการ 22/08/2020 - 23/08/2020
21 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/09/2020 - 30/09/2020
22 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) รอบที่2 เดือนเมษายน-กันยายน 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/04/2020 - 30/09/2020
23 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจาเดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/07/2020 - 31/07/2020
24 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนตุลาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/10/2020 - 30/11/2020
25 รายงานผลการประชุมสัมมนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) นางสาวดาราทอง เลิกการ 16/10/2020 - 17/10/2020
26 รายงานการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการสื่อสารการสอนตามโครงการ ผลิตสื่อชุดกิจกรรมวีดีทัศน์การสอนเชื่อมโยงสู่ Active Learning นางสาวดาราทอง เลิกการ 15/09/2020 - 15/09/2020
27 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางสาวดาราทอง เลิกการ 03/08/2020 - 31/08/2020
28 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/10/2020 - 30/10/2020
29 รายงานการเข้าร่วมประชุมสรุปงานโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ นางสาวดาราทอง เลิกการ 24/09/2020 - 24/09/2020
30 รายงานผลการปฏิบัติงาน _SAR_ ภาคเรียนที่1_2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 14/06/2021 - 05/11/2021
31 รายงาน5 ส เดือน พฤศจิกายน 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/11/2021 - 30/11/2021
32 แผนการวัดผลประเมินผล 2_2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/11/2021 - 31/03/2022
33 PDCAเดือนพฤศจิกายน ภาคเรียนที่2_2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/11/2021 - 30/11/2021
34 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2_2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/11/2021 - 31/03/2022
35 รายงาน5 ส เดือน ธันวาคม 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/12/2021 - 31/12/2021
36 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564(ครูดาราทอง) นางสาวดาราทอง เลิกการ -
37 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 14/06/2021 - 30/06/2021
38 รายงาน5ส เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 14/06/2021 - 30/06/2021
39 รายงาน5 ส เดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 14/06/2021 - 19/11/2021
40 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 24/06/2021 - 24/06/2021
41 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/07/2021 - 30/07/2021
42 รายงานหลังการใช้แผนการสอน unit02 ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/07/2021 - 30/07/2021
43 รายงาน IOC กลางภาค1_2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 14/06/2021 - 19/11/2021
44 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/09/2021 - 29/10/2021
45 รายงาน5 ส เดือน กันยายน 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/09/2021 - 30/09/2021
46 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ภาคเรียนที่1/2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 14/06/2021 - 30/11/2021
47 แผนการวัดผลประเมินผล 1_2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 14/06/2021 - 29/10/2021
48 กิจกรรมศาสตร์พระราชา 1_2564 ฐานCreative media for careers นางสาวดาราทอง เลิกการ 14/06/2021 - 29/10/2021
49 PDCAเดือนสิงหาคม ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/07/2021 - 31/08/2021
50 โครงร่างวิจัยปีการศึกษา 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 14/06/2021 - 31/03/2022
51 รายงาน5 ส เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวดาราทอง เลิกการ 01/08/2021 - 31/08/2021