นางสาวกนกพร สมพันธ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
2 รายงานผลการประเมินตนเอง E-SAR นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
3 แผนการวัดและการประเมินผล ม.1 เทอม 1 2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
4 กำหนดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1 เทอม 1 2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
5 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ม.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
6 รายงานการพัฒนาคุณภาพ PDCA ม.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
7 รายงานผลการปฎิบัติงาน เทอม1 / 2563 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
8 โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ ป.2เทอม2 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
9 รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
10 รายงานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
11 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์ 14/06/2021 -
12 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
13 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
14 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาว่ายน้ำ5 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
15 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
16 การประเมินผลงานการปฎิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 1 /2564 นางสาวกนกพร สมพันธ์ -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon