นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 02/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 062746XXXX
 • Facebook :
 • Email : jeeraporn.tib@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2621
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
2 รายงานการปฏิบัติงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
3 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสําเร็จรูปวิชาภาษาไทยเรื่องโคลงสี่สุภาพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
4 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
5 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
6 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
7 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน มกราคม ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
8 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR 2/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
10 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ม.3 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
11 กำหนดการสอนรายวิชาภาษาไทย ม.3 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
12 รายงานการปฏิบัติงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
13 รายงานการปฏิบัติงานตำแหน่งครู ปีการศึกษา 2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
14 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR 1/2563 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
15 รายงาน PDCA เดือนกรกฎาคม นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
16 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
17 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
18 รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
19 รายงาน PDCA เดือนมิถุนายน นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
20 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
21 รายงานการอบรมหลักสูตรครูกับการจัดการเรียนรู้การสอนเพศวิถีศึกษา นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
22 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
23 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
24 รายงานการประเมิน SDQ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
25 รายงานการประเมิน EQ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
26 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
27 รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ครูสังกัดสพฐ.วันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ.2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
28 รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง (Memorandum of Understanding : MOU) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
29 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
30 รายงานพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (ID PLAN) ปีการศึกษา 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
31 กำหนดการสอน วิชาภาษาไทย ท231101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
32 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท231101 ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -
33 บันทึกข้อความ อนุมัติใช้เเผนการจัดการเรียนรู้ นางสาวณภัคชญา ตะมะพุทธ -