นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357020064XXXX
 • วันเกิด : 28/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081796XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 870
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนวัดประเมินผล คณิตศาสตร์ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ 01/07/2020 - 13/11/2020
2 กำหนดการสอน คณิตศาสตร์ ป.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
3 แผนวัดประเมินผล สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
4 กำหนดการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
5 แผนวัดประเมินผล การงานอาชีพ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
6 กำหนดการสอน การงานอาชีพ ป. 4 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
7 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดวิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
8 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
9 แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
10 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 1 เรื่อง จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
11 รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
12 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ หน่วยที่ 2 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า 100,000 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
13 รายงานผลการประเมินความสามารถการอ่านและการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
14 รายงานการส่งเสริมจิตอาสาแก่นักเรียนและตนเอง เดือน สิงหาคม 63 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -
15 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ -