นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1763
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : C.B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอน (Course Outline)2_2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
2 แผนการวัดผลประเมินผล2_2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
3 รายงาน 5 ส เดือนพฤศจิกายน นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
4 รายงาน PDCA เดือนพฤศจิกายน นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
5 รายงาน SAR 1/2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
6 รายงาน 5ส เดือนธันวาคม นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
7 รายงาน PDCA เดือนธันวาคม นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
8 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) สิงหาคม นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
9 รายงาน 5ส เดือนสิงหาคม นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
10 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
11 รายงานกิจกรรม 5ส เดือนกันยายน นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
12 รายงาน PDCA เดือนกันยายน นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
13 รายงาน 5ส เดือนมิถุนายน นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
14 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU 1-2564 นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
15 กำหนดการสอน นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
16 แผนการวัดผลประเมินผล นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
17 รายงาน 5ส เดือนกรกฎาคม นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -
18 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) กรกฎาคม นางสาวจิตฏิพร สอนราษฎร์ -