นายณัฐพงษ์ ทาโน

ครูผู้สอน

 • อายุ 33 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 29/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083766XXXX
 • Facebook :
 • Email : K.thanomax29@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 10823
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 98184
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ปีการศึกษา 2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/07/2020 - 09/04/2021
2 PDCA เดือนธันวาคม 2564 มาตรฐานที่3 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/12/2020 - 31/12/2020
3 PDCA เดือนมกราคม 2564 มาตรฐานที่3 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/01/2021 - 31/01/2021
4 ผลงานและความภาคภูมิใจ นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/12/2020 - 31/03/2021
5 PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 มาตรฐานที่3 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/02/2021 - 28/02/2021
6 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านสะกดคำ โดยใช้เกมคำคม นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/07/2020 - 30/11/2020
7 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
8 การรายงานการปฏิบัติตาม MOU นายณัฐพงษ์ ทาโน -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
10 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/12/2020 - 31/03/2021
11 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 1 ศาสนา นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/06/2021 - 03/09/2021
12 รายงานการใช้แผน สังคมศึกษา หน่วยที่ 7(กุมภาพันธ์ 64) นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/02/2021 - 28/02/2021
13 รายงานการปฏิบัติงานตาม mou รอบ 6 เดือน เทอม 2 ปีการศึกษา 63 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/12/2020 - 31/03/2021
14 PDCA เดือนกันยายน 2563 มาตรฐานที่3 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/09/2020 - 30/09/2020
15 รายงาน PDCA ตุลาคม 63 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/10/2020 - 30/10/2020
16 รายงานการใช้แผน สังคมศึกษา หน่วยที่ 2 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน 1/63 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
18 รายงาน PDCA กรกฎาคม 63 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
19 โครงสร้างเวลาเรียนสังคมศึกษา ป.6 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
20 รายงานการใช้แผน สังคมศึกษา หน่วยที่ 1(กรกฎาคม) นายณัฐพงษ์ ทาโน -
21 PDCA เดือนสิงหาคม 2563 มาตรฐานที่3 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
22 PDCA เดือนสิงหาคม 2563 มาตรฐานที่3 นายณัฐพงษ์ ทาโน -
23 รายงานผลการปฏิบัติงาน ตาม mou 1/64 นายณัฐพงษ์ ทาโน 14/06/2021 - 15/10/2021
24 รายงาน pdca ก.ค. 2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/07/2021 - 31/07/2021
25 รายงาน pdca ส.ค. 2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน 01/08/2021 - 30/09/2021
26 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 1 ศาสนา นายณัฐพงษ์ ทาโน -
27 แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้และ แผนการวัดและประเมินผลว่ายน้ำ ป.6 เทอม 1-2 ปี 2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน 14/05/2021 - 15/10/2021
28 รายงาน PDCA มิถุนายน 2564 นายณัฐพงษ์ ทาโน 14/06/2021 - 30/06/2021
29 แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้และ แผนการวัดและประเมินผล รายวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป.6 นายณัฐพงษ์ ทาโน 14/06/2021 - 15/10/2021