นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 150990117XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095234XXXX
 • Facebook :
 • Email : puntaree.tha@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/krujhaja/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 12145
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -
3 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือน กันยายน นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ -