นายธิติสรรค์ กันทะนิด

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157030012XXXX
 • วันเกิด : 28/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095761XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/kruchamp.thitizan.9
 • Email : kruchamp.math049@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8021
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด 01/07/2020 - 06/11/2020
2 แผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด 01/07/2020 - 06/11/2020
3 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด 01/07/2020 - 31/07/2020
4 รายงานผล "ความสามารถในการอ่านและเขียน" ระดับชั้น ป.6/2 ปีการศึกษา 1/2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
5 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
6 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองสำหรับข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -
7 รายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 นายธิติสรรค์ กันทะนิด -