นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 156030014XXXX
 • วันเกิด : 08/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093258XXXX
 • Facebook : วันวาน ที่ผ่านพ้น
 • Email : oijai.kli@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/english_krumeaw/home

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 357
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอน ม.4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
2 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ม.4 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
3 กำหนดการสอน ม.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
4 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ม.5 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
5 กำหนดการสอน ม.6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
6 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ม.6 เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
7 รายงาน 5 ส เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
8 รายงาน 5 ส เดือน มกราคม 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
9 รายงาน 5 ส เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
10 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
11 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
12 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
13 รายงานการปฏิบัติตามMOU ในรอบ 6 เดือน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
14 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
15 รายงานการเข้าร่วมการต้อนรับองคมนตรี โดย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
16 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Winter Camp เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
17 รายงานการนำนักเรียน ม.6 อบรม "ทักษะคิด เพื่อความปลอดภัยทางท้องถนน" เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
18 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ศาสตร์พระราชาเกมส์ เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
19 รายงานแบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน เทอม 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
20 PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม 05/08/2020 -
21 PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม 16/09/2020 -
22 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2563) นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
23 รายงานการฏิบัติตามMOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
24 PDCA เดือน กันยายน 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
25 PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
26 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
27 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
28 รายงานการนำสภานักเรียน เข้าร่วม “โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม” นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
29 รายงานการเข้าร่วม“การอบรมปฏิบัติการ DOE to CBC” กลุ่มโรงเรียนโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ปีที่ 2 ปี 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
30 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 (วันปิยมหาราช) ประจำปีพุทธศักราช 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
31 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
32 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report:SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -
33 รายงานการเข้าร่วม “สอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม” นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม -