นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา

นักศึกษาฝึกประสบการณ์

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 158030008XXXX
 • วันเกิด : 07/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098778XXXX
 • Facebook :
 • Email : joy58130pai@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัและประเมินผลภาษาไทย ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา -
2 กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา -
3 แผนการวัและประเมินผลภาษาไทย ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา -
4 กำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา -
5 PDCA ประจำเดือนสิงหาคม นางสาวปิติมา แสงศุภจันทรา -