นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080001XXXX
 • วันเกิด : 03/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 084894XXXX
 • Facebook : กรณิการ์ รินนายรักษ์
 • Email : kornnika.rin@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1073
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนวิชา ภาษาไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
2 กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
3 กำหนดการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
4 กำหนดการสอนวิชา การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
5 กำหนดการสอนวิชา เสริมทักษะการคัดลายมือ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
6 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
7 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๗ เรื่อง นักคิดสมองใส นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
8 แผนการผลและประเมินผล วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
9 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
10 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๘ เรื่อง โลกร้อน นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
11 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๙ เรื่อง รักพ่อ รักแม่ นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
12 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน มกราคม 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
13 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑๐ เรื่อง เข็ดแล้ว นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
14 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
15 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑๑ เรื่อง เด็กดี นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
16 รายงานผลการปฏิบัติตามกิจกรรม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
17 รายงานความภูมิใจในการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
18 ร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
19 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
20 กำหนดการสอน วิชา ภาษาไทย ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
21 กำหนดการสอนวิชา คณิตศาสตร์ ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
22 กำหนดการสอนวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
23 กำหนดการสอนวิชา การงานอาชีพ ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
24 กำหนดการสอนวิชา ประวัติศาสตร์ ป. 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
25 แผนการวัดประเมินผล วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมฯ ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ป.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
26 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๑ เรื่อง น้ำใส นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
27 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
28 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๒ เรื่อง ใจหาย นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
29 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๓ เรื่อง ครัวป่า นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
30 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
31 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
32 รานงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
33 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๔ เรื่อง กลัวทำไม นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
34 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๕ เรื่อง ชีวิตใหม่ นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
35 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำ เดือน กันยายน 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
36 รายงานบันทึกหลังการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๖ เรื่อง มีน้ำใจ นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
37 รายงานการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ตุลาคม 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
38 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -
39 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์ -