นางดรุณ มีนา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357070074XXXX
 • วันเกิด : 22/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 099370XXXX
 • Facebook :
 • Email : daroon5241@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7668
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน pdca ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นางดรุณ มีนา -
2 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 1 นางดรุณ มีนา -
3 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 2 นางดรุณ มีนา -
4 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 3 นางดรุณ มีนา -
5 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 4 นางดรุณ มีนา -
6 รายงาน pdca ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางดรุณ มีนา -
7 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 5 นางดรุณ มีนา -
8 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 6 นางดรุณ มีนา -
9 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 7 นางดรุณ มีนา -
10 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 8 นางดรุณ มีนา -
11 รายงาน-MOU-ภาคเรียนที่1-63 นางดรุณ มีนา -
12 รายงานผลกรปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 นางดรุณ มีนา -
13 รายงาน pdca ประจำเดือน กันยายน 2563 นางดรุณ มีนา -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย หน่วยที่ 9 นางดรุณ มีนา -