นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1772
  • รหัสประจำตำแหน่ง :
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2.2563 (วัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
2 MOU2.2563วัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
3 เรียงความผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
4 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 1.2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
5 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
6 รายงานPDCAเดือนมกราคม2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
7 รายงานPDCAเดือนกุมภาพันธ์2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
8 รายงานPDCAเดือนธันวาคม2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
9 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
10 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอน 2/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
11 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
12 รายงานPDCAเดือนกรกฎาคม2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
13 รายงานPDCAเดือนสิงหาคม2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
14 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
15 ปฏิบัติงานวัดและประเมินผล นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
16 รายงานPDCAเดือนตุลาคม2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
18 รายงานPDCAเดือนกันยายน2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
19 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี พ.ศ.2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
20 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันครู นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
21 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 99 ปี” นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
22 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญแพะพระราชทาน นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
23 แผนการวัดผลประเมินผล นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
24 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
25 รายงาน PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
26 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
27 IOC ข้อสอบปลายภาค 2/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
28 รายงาน PDCA เดือนมกราคม 2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
29 รายงานกิจกรรมจิตอาสา เดือนกุมภาพันธ์ 2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
30 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนมกราคม 2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
31 รายงานการสังเคราะห์การปฏิบัติงาน โดยใช้กระบวนการ PDCA นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
32 รายงาน PDCA เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
33 รายงานการเข้ารับฟังการอบรมออนไลน์ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
34 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
35 รายงานการปฏิบัติตาม MOU 11 ข้อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
36 รายงานเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
37 รายงานกิจกรรมจิตอาสา เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
38 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ชั้น ม.4/2 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
39 รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
40 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสีภายใน ประจำปี 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
41 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม วันแห่งความสำเร็จ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
42 รายงานการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
43 รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย ด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 (เพิ่มเติม) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
44 รายงาน PDCA เดือนธันวาคม 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
45 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนธันวาคม 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
46 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
47 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่” นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
48 รายงานผลการเข้าร่วมงานมุทิตา กษิณานุสรณ์ 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
49 รายงานการจ่ายเงิน ม. 4/2 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
50 รายงานPDCAเดือนกรกฎาคม2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
51 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
52 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พร นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
53 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่1/2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
54 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอน 1.2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
55 รายงานPDCAเดือนมิถุนายน2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
56 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
57 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
58 รายงานการปฏิบัติตาม MOU 11 ข้อ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
59 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา 01/07/2021 - 31/07/2021
60 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจัดป้ายนิเทศในห้องเรียนเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
61 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
62 สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนกันยายน นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
63 รายงานPDCAเดือนกันยายน2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
64 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ทศนิยมและเศษส่วน นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
65 รายงานPDCAเดือนสิงหาคม2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
66 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนสิงหาคม 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
67 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
68 รายงานมอบสิ่งของพระราชทาน นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
69 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดจัดป้ายนิเทศวันเข้าพรรษา นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
70 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
71 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ปีการศึกษา 2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
72 รายงานการสังเคราะห์การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการPDCA นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
73 รายงานการอบรมออนไลน์คณิตศาสตร์ประถมศึกษาตอนต้น นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
74 รายงานการอบรมออนไลน์คณิตศาสตร์ประถมศึกษาตอนปลาย นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
75 รายงานการอบรมออนไลน์คณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
76 ID Plan2564 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
77 ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
78 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report: SAR) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
79 แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
80 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอน 1.2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
81 รายงาน PDCA เดือนมิถุนายน 2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
82 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) เดือน มิ.ย. นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
83 รายงานผลการเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
84 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
85 รายงาน PDCA เดือนพฤษภาคม 2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
86 รายงานผลการประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 1/2565 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon