นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 17/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081881XXXX
 • Facebook :
 • Email : fhasekram@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 6 เดือน นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง -
2 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง -
3 รานงานผลการประเมินตนเอง SAR ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง 01/05/2020 - 30/10/2020
4 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง -
5 คำอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 23101 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง -
6 PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง -
7 PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง -
8 PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง -
9 รายงานผลการปฎิบัติตามข้อตกลง MOU ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 นางสาวทรัพย์ทวี บุญแรง -