นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4617
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 09/04/2021
2 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 09/04/2021
3 รายงานผลการปฏิบัติงาน (E-SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/10/2020 - 30/04/2021
4 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ เดือนมกราคม 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/01/2021 - 31/01/2021
5 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนมกราคม 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/01/2021 - 31/01/2021
6 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาเดือน มกราคม 2564.docx นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/01/2021 - 31/01/2021
7 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
8 MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 17/03/2021
9 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
10 ID Plan ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
11 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
12 รายงานการใช้หลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
13 รายงานการใช้หลักสูตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
14 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
15 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนธันวาคม 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 30/12/2020
16 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนธันวาคม 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 30/12/2020
17 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาเดือน ธันวาคม 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/12/2020 - 30/12/2020
18 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
19 E-SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
20 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
21 รายงานผลการประเมินตนเองของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
22 รายงานการประเมินตนเอง SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการสึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
23 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมรับขวัญแพะพระราชทาน นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
24 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
25 รายงานผลการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
26 โครงสร้างเวลาเรียนและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
27 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
28 ขออนุาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
29 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
30 รายงานกิจกรรมจิตอาสา เดือน พฤศจิกายน 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
31 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ชั้น ม.4/1 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
32 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัดแบบทดสอบกลางภาค 2/2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
33 ขออนุมัติใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
34 รายงานผลการเข้าร่วม “งานมุฑิตา กษิณานุ นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
35 อนุมัตืให้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
36 รายงานผลการสำรวจการฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
37 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 ตรรกศาสตร์ นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
38 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 เลขยกกำลัง นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
39 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
40 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/07/2021 - 31/07/2021
41 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/07/2021 - 31/07/2021
42 รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด -19 เดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/07/2021 - 31/07/2021
43 ขออนุมัตืให้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์กลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564. นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
44 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
45 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
46 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
47 รายงานการปฏิบัติตาม MOU 11 ข้อ ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564.pdf นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
48 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
49 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 จำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
50 อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนในชีวิต นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/07/2021 - 31/08/2021
51 รายงานผลการจ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด - 19 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
52 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
53 อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง คูณ หาร รอบตัว นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/07/2021 - 31/08/2021
54 อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ส่งได้สบายกระเป๋า นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
55 อบรมออนไลน์ หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/07/2021 - 31/08/2021
56 แบบสรุปการตอบแบบสอบถามเพื่อคัดกรองความเสี่ยงในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
57 รายงานผลการอบรม หลักสูตรการจัดการเรียนสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
58 ID Plan ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
59 ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
60 โครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
61 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/08/2021 - 31/08/2021
62 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
63 การรายงานการสอนชดเชยในภาวะวิกฤตโควิด-19 เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง 01/08/2021 - 31/08/2021
64 การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
65 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ภาเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
66 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
67 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -
68 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5 ส เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง -