นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1136
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัิติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
2 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/5 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
3 กำหนดการสอน การวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
4 กำหนดการสอน การวัดและประเมินผล รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ 01/07/2020 - 05/08/2020
6 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน สิงหาคม2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
7 กำหนดการสอนภาคเรียนที่1 พุทธศักราช 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
8 รายงานผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ครั้งที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2563) นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือน กันยายน 2563 นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ -