นายนเรศ วงค์สถาน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 26/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091857XXXX
 • Facebook : Jane Nares
 • Email : nares.won@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/rpg15.ac.th/nares/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 787
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : W.B.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
2 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ครูนเรศ วงค์สถาน 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
3 PDCA รายงานผลหลังการใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือน มกราคม 2564 นายนเรศ วงค์สถาน -
4 PDCA รายงานผลหลังการใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นายนเรศ วงค์สถาน -
5 กำหนดการสอนโครงสร้างรายวิชาสังคมศึกษา (พระพุทธศาสนา) ส33102ระดับชั้น ม.ุ6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
6 สรุปเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
7 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน MOU ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
8 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 2/2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
9 รายงานกิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกภายในโรงเรียน นายนเรศ วงค์สถาน -
10 รายงานผลการประเมินตนเอง ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
11 วิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 นายนเรศ วงค์สถาน -
12 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ6 เดือน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
13 กำหนดการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
14 รายงานผลหลังการใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
15 รายงานสรุปกิจกรรมเข้าค่ายภาวะความเป็นผู้นำ สภานักเรียนปีการศึกษา 2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
16 โครงสร้างและคำอธิบายรายวิชาเลือกเสรี ภูมิปัญญาล้านนา ม.4 นายนเรศ วงค์สถาน -
17 โครงสร้างและคำอธิบายรายวิชาเลือกเสรี อักษรล้านนา ม.6 นายนเรศ วงค์สถาน -
18 แผนจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ชั้นม.6 นายนเรศ วงค์สถาน -
19 PDCA รายงานผลหลังการใช้แผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาเศรษฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
20 รายงานผลการสอบธรรมศึกษาปีการศึกษา2562 นายนเรศ วงค์สถาน -
21 สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน MOU ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563 นายนเรศ วงค์สถาน -
22 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน -
23 รายงานการอบรมออนไลน์หลักสูตร VR-AR โลกใบที่สองเพื่อการเรียนรู้ นายนเรศ วงค์สถาน -
24 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน -
25 โครงสร้างรายวิชากำหนดการสอนและการวัดผลประเมินผล วิชาสังคมศึกษาม.6 ภาคเรียนที่1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน -
26 โครงสร้างรายวิชากำหนดการสอนและการวัดผลประเมินผล วิชาประวัติศาสตร์ ม.4 ภาคเรียนที่1/2564 นายนเรศ วงค์สถาน -
27 รายงานการอบรมออนไลน์หลักสูตรจิตวิทยาสำหรับการปรึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนเรศ วงค์สถาน -
28 รายงานการอบรมออนไลน์หลักสูตร การพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหิดล นายนเรศ วงค์สถาน -
29 รายงานสรุปผลการจัดค่ายภาวะผู้นำสภานักเรียนปีการศึกษา 2564 นายนเรศ วงค์สถาน -
30 รายงานการใช้แผนกิจกรรมการเรียนรุ้ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 PDCA นายนเรศ วงค์สถาน -
31 รายงานการใช้แผนกิจกรรมการเรียนรุ้ประจำเดือน สิงหาคม 2564 PDCA นายนเรศ วงค์สถาน -