นายชิษณุพงศ์ วันติ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 21/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087-17XXXX
 • Facebook : chitsanupong wanti
 • Email : chitsanupong.wan@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1461
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 98499
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
2 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนธันวาคม 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
3 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนมกราคม 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
4 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
5 กำหนดการสอนวิชาสุขศึกาาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
6 กำหนดการสอนวิชาสุขศึกาาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
7 กำหนดการสอนวิชาสุขศึกาาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
8 รายงานการใช้แผนรายวิชาสุขศึกษา หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
9 รายงานการใช้แผนรายวิชาพลศึกษา หน่วยที่ 5 การละเล่นพื้นเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
10 รายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(Seif Assessment Report ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
11 รายการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
12 รายงานผลงานความภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
13 รายงานการปฎิบัติงานและผลการประเมินตนเอง(Seif Assessment Report ) นายชิษณุพงศ์ วันติ -
14 แบบบันทึกร่องรอยผลการปฏบัติงาน ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
15 รายงานการทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
16 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
17 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
18 การประเมินผลงานการปฎิบัติงานรอบ 3 เดือน นายชิษณุพงศ์ วันติ -
19 รายงานการปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2563 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
20 แบบทบทวนการปฎิบัติงาน(AAR) ช่วงชั้นที่ 1 ปฐมวัย - ประถมศึกษาตอนต้น นายชิษณุพงศ์ วันติ -
21 PDCA เดือน พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
22 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
23 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
24 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
25 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาว่ายน้ำเบื้องต้น 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
26 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาว่ายน้ำเบื้องต้น 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
27 กำหนดการสอน และแผนวัดผลประเมินผล วิชาว่ายน้ำเบื้องต้น 3 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
28 การรายงานพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน กรกฎาคม 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
29 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
30 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือน สิงหาคม 25644 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
31 แผนวัดผลและประเมินผลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น นายชิษณุพงศ์ วันติ -
32 การรายงานการใช้แผนจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 : ชีวิตและครอบครัว ภาคเรียนที่ 1 / 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
33 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
34 กำหนดการกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาว่ายน้ำเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 / 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
35 แผนวัดผลและประเมินผลรายวิชาว่ายน้ำเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 2 / 2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -
36 การประเมินผลงานการปฎิบัติงานรอบ 3 เดือน ภาคเรียนที่ 1 /2564 นายชิษณุพงศ์ วันติ -