นางสุณี ศรีมูล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357020016XXXX
 • วันเกิด : 09/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 065434XXXX
 • Facebook :
 • Email : sunee.sri@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/kru-sunee/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 9077
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน นางสุณี ศรีมูล 17/09/2020 - 17/09/2020