นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089-56XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1740
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 09669040450669
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน มี.ค.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/03/2021 - 31/03/2021
2 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 4 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
3 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 5 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 2 / 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
5 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ม.ค.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/01/2021 - 31/01/2021
6 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/01/2021 - 31/01/2021
7 รายงานการจัดกิจกรรมตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 /2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 1 / 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
9 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/10/2020 - 31/03/2021
10 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ต.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/10/2020 - 31/10/2020
11 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ธ.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 31/12/2020
12 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 31/12/2020
13 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
14 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/02/2021 - 26/02/2021
15 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ก.พ.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/02/2021 - 26/02/2021
16 รายงานการจัดกิจกรรมตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 /2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/10/2020 - 31/03/2021
17 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 09/04/2021
18 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 09/04/2021
19 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
20 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ก.ย.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/09/2020 - 30/09/2020
21 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 1 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
22 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 2 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
23 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 3 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
24 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ส.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/08/2020 - 31/08/2020
25 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
26 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 31/03/2021
27 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 31/03/2021
28 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 30/10/2020
29 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 30/10/2020
30 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ก.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 31/07/2020
31 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
32 รายงานการจัดกิจกรรมตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 /2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
33 การหาค่า IOC ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
34 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน ส.ค.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/08/2021 - 31/08/2021
35 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/08/2021 - 31/08/2021
36 รายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภาคเรียนที่ 1/64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
37 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน ก.ย.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/09/2021 - 30/09/2021
38 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกันยายน 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/09/2021 - 30/09/2021
39 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน ก.ค.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2021 - 31/07/2021
40 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2021 - 31/07/2021
41 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน มิ.ย.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 14/06/2021 - 30/06/2021
42 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
43 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
44 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
45 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
46 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 14/06/2021 - 30/06/2021
47 รายงานการใช้แผน หน่วยที่ 1 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -