นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 410080000XXXX
 • วันเกิด : 04/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089-56XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1740
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 09669040450669
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการจัดกิจกรรมตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 /2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
2 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 1 / 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
3 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 09/04/2021
4 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 09/04/2021
5 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ต.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/10/2020 - 31/10/2020
6 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ธ.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 31/12/2020
7 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 31/12/2020
8 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ม.ค.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/01/2021 - 31/01/2021
9 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/01/2021 - 31/01/2021
10 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
11 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/02/2021 - 26/02/2021
12 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ก.พ.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/02/2021 - 26/02/2021
13 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/10/2020 - 31/03/2021
14 รายงานการจัดกิจกรรมตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 /2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/10/2020 - 31/03/2021
15 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
16 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 31/03/2021
17 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 31/03/2021
18 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 30/10/2020
19 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 30/10/2020
20 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ก.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 31/07/2020
21 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ส.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/08/2020 - 31/08/2020
22 รายงานการจัดกิจกรรมตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 /2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
23 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
24 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ก.ย.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/09/2020 - 30/09/2020
25 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
26 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 1 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
27 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 2 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
28 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 3 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -