นางกัลยารัตน์ เทพวัน

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357090025XXXX
 • วันเกิด : 16/06/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 063798XXXX
 • Facebook :
 • Email : kanyarat3332@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 873
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองรายบุคคล นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
2 กำหนดการสอนวิชาภาษาไทย นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
3 กำหนดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
4 กำหนดการสอนวิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่๒/๑ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
5 กำหนดการสอนวิชาประวัติศาสตร์ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
6 กำหนดการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
7 แผนการวัดประเมินผล วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
8 แผนการวัดประเมินผล วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
9 แผนการวัดประเมินผล วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
10 แผนการวัดประเมินผล วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
11 แผนการวัดประเมินผล วิชาการงานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
12 รายงานผลความสามารถในการอ่านและการเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่2/1 นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
13 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยหน่วยที่ 1 น้ำใส. นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
14 รายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง ใจหาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
15 รายงานผลการจัดกิจกรรมตามข้อตกลง MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางกัลยารัตน์ เทพวัน -
16 รายงาน PDCA ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ นางกัลยารัตน์ เทพวัน -