นายศตพล สุวรรณดี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1742
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.W.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนพฤศจิกายน 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
2 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนธันวาคม 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
3 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมกราคม 2564 นายศตพล สุวรรณดี -
4 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นายศตพล สุวรรณดี -
5 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมีนาคม 2564 นายศตพล สุวรรณดี -
6 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 2.63 นายศตพล สุวรรณดี -
7 PLC การงานอาชีพ 2.63 นายศตพล สุวรรณดี -
8 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล 2.63 นายศตพล สุวรรณดี -
9 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report SAR) 2.63 นายศตพล สุวรรณดี 01/11/2020 - 30/03/2021
10 วิจัยในชี้นเรียน นายศตพล สุวรรณดี -
11 ID Plan นายศตพล สุวรรณดี -
12 MOU 2/63 นายศตพล สุวรรณดี -
13 รายงานการใช้แผนการเรียนรู้ 2/63 นายศตพล สุวรรณดี -
14 รายงานการนิเทศการฝึกงาน ของแผนกทวิศึกาาช่างอุตสาหกรรม 2.63 นายศตพล สุวรรณดี -
15 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
16 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นายศตพล สุวรรณดี -
17 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report SAR) 1.63 นายศตพล สุวรรณดี -
18 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกันยายน 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
19 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
20 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
21 แผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
22 การประเมินผลการปฎิบัติงาน (PPTX) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
23 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
24 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนตุลาคม 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
25 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
26 การรายงานการปฏิบัติตาม-MOUภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
27 PDCA กุมภาพันธ์ 65 นายศตพล สุวรรณดี -
28 รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 เดือน มีนาคม 2565 นายศตพล สุวรรณดี -
29 PDCA เดือนตุลาคม 2564 นายศตพล สุวรรณดี -
30 PDCA พฤศจิกายน 64 นายศตพล สุวรรณดี -
31 PDCA ธันวาคม 64 นายศตพล สุวรรณดี -
32 PDCA มกราคม 65 นายศตพล สุวรรณดี -
33 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.64 นายศตพล สุวรรณดี -
34 แผนการวัดผลประเมินผล 2.64 นายศตพล สุวรรณดี -
35 กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.64 นายศตพล สุวรรณดี -
36 รายงานการใช้แผน 1.64 นายศตพล สุวรรณดี -
37 PDCA สิงหาคม 2564 นายศตพล สุวรรณดี -
38 PDCA มิถุนายน 64 นายศตพล สุวรรณดี -
39 รายงานการใช้แผน 2/63 นายศตพล สุวรรณดี -
40 PDCA เดือนกันยายน 2564 นายศตพล สุวรรณดี -
41 PPT รายงานการปฎิบัติงานตาม MOU รอบ 6 เดือน 1.64 นายศตพล สุวรรณดี -
42 DOCX รายงานการปฎิบัติงานตาม MOU รอบ 6 เดือน 1.64 นายศตพล สุวรรณดี -
43 แผนการวัดผลประเมินผล 1.64 นายศตพล สุวรรณดี 25/05/2021 -
44 PDCA กรฎาคม 64 นายศตพล สุวรรณดี -
45 รายงาน SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายศตพล สุวรรณดี -
46 PDCA พฤษภาคม 65 นายศตพล สุวรรณดี -
47 แผนการวัดผล ประเมินผล 1.65 นายศตพล สุวรรณดี -
48 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1.65 นายศตพล สุวรรณดี -
49 PDCA มิถุนายน 65 นายศตพล สุวรรณดี -
50 รายงานการศึกษาดูงาน 65 นายศตพล สุวรรณดี -
51 MOU65 นายศตพล สุวรรณดี -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon