นางอัมพร ยุวงค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
  • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการเป็นวิทยากร กองจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย นางอัมพร ยุวงค์ 07/01/2021 - 11/01/2021
2 รายงาน PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/02/2021 - 28/02/2021
3 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/03/2021 - 04/03/2021
4 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภักดี นางอัมพร ยุวงค์ 21/01/2021 - 25/01/2021
5 ผลงานงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับครู และนักเรียน นางอัมพร ยุวงค์ -
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน นางอัมพร ยุงค์ นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 31/03/2021
7 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/01/2021 - 31/01/2021
8 PLC สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
9 สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 30/04/2021 - 30/04/2021
10 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์มุ่งมั่นสู่การเรียนรู้ ในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 26/01/2021 - 26/01/2021
11 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 30/04/2021
12 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเอง SAR ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 30/04/2021
13 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นางอัมพร ยุวงค์ 01/12/2020 - 30/04/2021
14 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/12/2020 - 09/04/2021
15 แผนวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/12/2020 - 09/04/2021
16 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/12/2020 - 31/12/2020
17 รายงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
18 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม Winter English Camp 2020 นางอัมพร ยุวงค์ 22/12/2020 - 22/12/2020
19 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ Teacher Training Refresher Course ระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 13 มีนาคม 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 09/01/2021 - 13/03/2021
20 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 31/03/2021
21 รายงานกิจกรรมวันแห่งความสำเร็จ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 25/03/2021 -
22 รายงานผลการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 30/04/2021
23 รายงานผลการปฏิบัติงาน สาระภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 30/04/2021
24 รายงานสรุปกิจกรรมจิตอาสา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 30/04/2021
25 รายงานการปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุข สะอาด น่ายล (5ส.) เดือน ตุลาคม 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 30/10/2020
26 รายงานการปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุข สะอาด น่ายล (5ส.) เดือน ธันวาคม 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/12/2020 - 30/12/2020
27 รายงานการปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุข สะอาด น่ายล (5ส.) เดือน มกราคม 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 04/01/2021 - 29/01/2021
28 รายงานการปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุข สะอาด น่ายล (5ส.) เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/02/2021 - 26/02/2021
29 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/12/2020 - 31/03/2021
30 การทบทวนผลการปฏิบัติงาน ( AAR ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ช่วงชั้นที่ 4 มัธยมศึกษาตอนปลาย นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 30/04/2021
31 รายงานกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน มกราคม 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/01/2021 - 31/01/2021
32 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม รับมอบสิ่งของพระราชทาน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอัมพร ยุวงค์ -
33 รายงานกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน ธันวาคม 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
34 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ปี 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 08/01/2021 - 08/01/2021
35 ผลการปฏิบัติงานตาม MOU 10 ข้อ นางอัมพร ยุวงค์ -
36 รายงานการสังเคราะห์การปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/07/2020 - 30/10/2020
37 เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน นางอัมพร ยุวงค์ -
38 รายงานการเข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
39 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
40 รายงานการเข้าร่วมประชุมสัมนารองผู้อำนวยการ และผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางอัมพร ยุวงค์ 16/10/2020 - 17/10/2020
41 สรุปรายงานการนำสภานักเรียน เข้าร่วม “โครงการจิตอาสาทำดีเพื่อพัฒนาสังคม” นางอัมพร ยุวงค์ 16/10/2020 - 18/10/2020
42 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
43 แผนวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
44 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
45 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
46 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/04/2020 - 30/09/2020
47 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 30/10/2020
48 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
49 รายงานการประเมิน SDQ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
50 รายงานการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
51 รายงานการปฏิบัติกิจกรรมโรงเรียนแห่งความสุข สะอาด น่ายล ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2020 - 30/10/2020
52 รายงานการปฏิบัติตาม MOU 10 ข้อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/07/2020 - 30/11/2020
53 SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/07/2020 - 30/11/2020
54 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก ปี 2565 นางอัมพร ยุวงค์ 07/01/2022 - 07/01/2022
55 รายงานการนำนักเรียนเข้าร่วมจิตอาสา เนื่องในวันครู นางอัมพร ยุวงค์ 14/01/2022 - 14/01/2022
56 รายงานการเข้าร่วมอบรมเนื่องในวันครูครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 นางอัมพร ยุวงค์ 16/01/2022 - 16/01/2022
57 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 28/01/2022 - 28/01/2022
58 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาผ่านระบบ Online ในหัวข้อ "How to Teach English with Fun" นางอัมพร ยุวงค์ 29/01/2022 - 29/01/2022
59 รายงานกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือน มกราคม 2565 นางอัมพร ยุวงค์ 01/01/2022 - 31/01/2022
60 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสา ม.4/3 นางอัมพร ยุวงค์ 03/12/2021 - 03/12/2021
61 รายงาน PDCA เดือน มกราคม 2565 นางอัมพร ยุวงค์ 01/01/2022 - 31/01/2022
62 รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 08/02/2022 - 10/02/2022
63 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/10/2021 - 31/03/2022
64 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/11/2021 - 31/03/2022
65 แผนวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/11/2021 - 31/03/2022
66 รายงานการได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 ของนักเรียน ม.5/2 นางอัมพร ยุวงค์ 04/11/2021 - 04/11/2021
67 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ยุวมัคคุเทศก์น้อย) นางอัมพร ยุวงค์ 08/11/2021 - 12/11/2021
68 รายงาน PDCA เดือน พฤศจิกายน 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/11/2021 - 30/11/2021
69 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/12/2021 - 31/12/2021
70 รายงานกิจกรรม จิตอาสา เดือน ธันวาคม 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/12/2021 - 31/12/2021
71 รายงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 นางอัมพร ยุวงค์ 07/01/2022 - 07/01/2022
72 รายงานกิจกรรมวันครู ประจำปี 2565 นางอัมพร ยุวงค์ 10/01/2022 - 10/01/2022
73 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/04/2021 - 30/09/2021
74 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/07/2021 - 31/08/2021
75 กำหนดการสอน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 17/05/2021 - 30/10/2021
76 แผนวัดผลประเมินผล วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 17/05/2021 - 30/10/2021
77 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/08/2021 - 31/08/2021
78 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/04/2021 - 30/09/2021
79 กำหนดการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 17/05/2021 - 29/10/2021
80 แผนวัดผลประเมินผล วิชาภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด ชั้น ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 17/05/2021 - 29/10/2021
81 กำหนดการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 17/05/2021 - 29/10/2021
82 แผนวัดผลประเมินผล วิชาภาษาอังกฤษ ฟัง - พูด ชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 17/05/2021 - 29/10/2021
83 รายงาน PDCA ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 14/06/2021 - 30/07/2021
84 รายงานการใช้แผนหน่วยที่ 2 นางอัมพร ยุวงค์ 01/07/2021 - 31/07/2021
85 รายงานผลการเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯ นางอัมพร ยุวงค์ 11/08/2021 - 11/08/2021
86 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 01/09/2021 - 30/09/2021
87 สังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 17/05/2021 - 30/09/2021
88 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment Report:SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางอัมพร ยุวงค์ 17/05/2021 - 31/10/2021
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon