นางอัมพร ยุวงค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

  • เพศ : หญิง
  • หมายเลขบัตรประชาชน : 357050095XXXX
  • วันเกิด : 10/06/XXXX
  • เบอร์โทรศัพท์ : 083946XXXX
  • Facebook : Amporn Yuwong
  • Email : amporn.yuw@rpg15.ac.th
  • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
2 แผนวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
3 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
4 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -
5 ผลการปฏิบัติงานตาม MOU 10 ข้อ นางอัมพร ยุวงค์ -
6 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางอัมพร ยุวงค์ 01/04/2020 - 30/09/2020
7 เข้าร่วมกิจกรรมรับมอบสิ่งของพระราชทาน นางอัมพร ยุวงค์ -
8 รายงานการเข้าร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2563 นางอัมพร ยุวงค์ -