นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085013XXXX
 • Facebook :
 • Email : Sopaporn.tha@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 575
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
2 รายงานกิจกรมศาสตรืพระราชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
3 PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
4 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ม.1/7 เดือนกุมภาพันธ์ นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
5 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
6 PDCA ประจำเดือนมีนาคม 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
7 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล 2/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
8 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
9 เค้าโครงกิจกรรมศาสตร์พระราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
10 PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
11 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ม.1/7 เดือนมกราคม 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
12 รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
13 PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
14 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ม.1/7 เดือนธันวามคม 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
15 รายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
16 สรุปโครงการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
17 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
18 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
19 PDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
20 แผนการวัดและประเมินผลภาคเรียนที่1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
21 กำหนดการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
22 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานวันที่ 1 เม.ย.-30ก.ย. 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
23 PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
24 รายงาน MOU 1/2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
25 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ม.1/7 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
26 รายงานการรับชมการประชุมทางไกล เรื่อง การสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
27 รายงานการประชุม เรื่อง เตรียมการต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษานิเทศก์ นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
28 รายงานการประชุม เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
29 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สําหรับโรงเรียนกลุ่มที่ 3 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
30 รายงานการประชุมวิชาการ เรื่อง การบริหารจัดการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในภาวะวิกฤติโควิด-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
31 PDCA ประจำเดือนตุลคม 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
32 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
33 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “ศาสตร์พระราชา" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
34 PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
35 ทบทวนการปฏิบัติงาน (AAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ช่วงชั้นที่ มัธยมศึกษาตอนต้น นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
36 การวิเคราะห์แผนการวัดและประเมินผล2_2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
37 กำหนดการจัดการเรียนรู้2_2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
38 PDCA ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 และรายงานการสอนชดเชย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
39 คู่มือเผชิญเหตุโควิด นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
40 5 สเดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
41 รายงาน 5 ส ประจำเดือน ธันวาคม 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
42 PDCA เดือน ธันวาคม 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
43 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
44 รายงานการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิ 19 โรงเรียน นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
45 PDCA เดือน มิถุนายน 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
46 รายงาน 5ส ประจำเดือน มิถุนายน 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
47 แผนวัดและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
48 PDCA เดือน สิงหาคม 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
49 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
50 รายงาน 5ส ประจำเดือน สิงหาคม 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
51 รายงานวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
52 รายงานร่วมกิจกรรม "รับมอบสิ่งของพระราชทาน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2564" นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
53 รายงานการดำเนินงานโครงการช่วยเหลือในสถานการณ์โควิ 19 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
54 รายงาน 5 ส เดือนกันยายน 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
55 PDCA ประจำเดือน กันยายน 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
56 PDCA เดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
57 รายงาน 5ส ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
58 รายงานการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา ม 3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
59 รายงานการประชุมจัดทำคำสั่งปฏิบัติหน้าที่ นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
60 รายงานการประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
61 MOU ครูโสภาพร นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -
62 รายงานผลการประเมินตนเอง (ESAR) ภาคเรียนที่ 1/2564 นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย -