นายสะดวก โสวะภาสน์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 334990009XXXX
 • วันเกิด : 02/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082578XXXX
 • Facebook :
 • Email : kruboonyoung@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง ภาค1ปี2563 นายสะดวก โสวะภาสน์ 01/07/2020 - 13/11/2020
2 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายสะดวก โสวะภาสน์ -
3 แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563 นายสะดวก โสวะภาสน์ -
4 แผนวัดผลประเมินผล รายวิชาคณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายสะดวก โสวะภาสน์ 01/07/2020 - 02/11/2020
5 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมเรียนรู้คณิต ม3 2563 นายสะดวก โสวะภาสน์ 01/07/2020 - 02/11/2020
6 แบบบันทึกการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นายสะดวก โสวะภาสน์ -
7 แผนการวัดและประเมินผล คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.6 ภาคเรียนที่12563 นายสะดวก โสวะภาสน์ 01/07/2020 - 02/11/2020