นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 19/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087183XXXX
 • Facebook : คูจาลอ ไอคิว
 • Email : iq160652@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6729
 • รหัสประจำตำแหน่ง : -3
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : A.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน PDCA ประจำเดือนมกราคม 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
2 รายงาน PDCA ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
3 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
4 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563” นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
5 รายงาน SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
6 แผนกำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Coure Outline นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
7 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
8 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
9 รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
10 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
11 แผนการวัดผลประเมิน รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
12 แผนการวัดผลประเมิน รายวิชา เคมี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
13 แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
14 รายงานประชุมเชิงปฏิบัติการรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
15 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
16 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนตุลาคม 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
17 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
18 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
19 รายงานเวรประจำวันอังคาร เดือนกรกฎาคม 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
20 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) เดือนกรกฎาคม นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
21 รายงานเวรประจำวันอังคาร เดือนมิถุนายน 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
22 รายงาน PDCA ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
23 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 28 กรกฎาคม 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
24 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูผู้สร้างปราชญ์ ตามรอยศาสตร์องค์ราชา ประจำปีการศึกษา 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
25 รายงาน PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
26 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน มิถุนายน นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
27 แผนการวัดผลประเมิน รายวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
28 แผนการวัดผลประเมิน รายวิชา เคมี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
29 แผนการวัดผลประเมิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
30 แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
31 แผนกำหนดการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
32 รายงานการจ่ายเงิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
33 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) ประจำเดือน สิงหาคม นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
34 รายงาน PDCA ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
35 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -
36 สรุปรายงานเวรประจำวันอังคาร เดือนสิงหาคม 2564 นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง -