นางสาวพัชรี ไทยใหม่

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 156010010XXXX
 • วันเกิด : 28/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 098746XXXX
 • Facebook :
 • Email : somijung_kk@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 98650
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการสอนและโครงสร้างรายวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
2 แผนการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียน 2/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
3 กำหนดการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
4 แผนการวัดและประเมินผลการเรียน ภาคเรียน1/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
5 รายงานผลการเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ 11/08/2020 - 11/08/2020
6 รายงานผลการเข้าร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ประจำปี 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
7 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกรกฎาคม นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
8 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนสิงหาคม นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
9 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
10 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
11 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม งานรับมอบสิ่งของพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
12 รายงานผลการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนตุลาคม 1/63 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
13 รายงานการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) วิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
14 รายงานการหาค่าความสอดคล้อง (IOC) วิชาภาษาจีนเบื้องต้น 3 ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
15 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” (กิจกรรม 5 ส) นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
16 รายงานการสังเคราะห์ปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
17 รายงานการปฏิบัติตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -
18 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1/2563 นางสาวพัชรี ไทยใหม่ -