นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 23/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083648XXXX
 • Facebook : Arm Suwit
 • Email : suwit.cha@rpg15.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1934
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานที่ภาคภูมิใจ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
2 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการการปฏิบัติ MOU 2.63 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
3 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 6 ม.3 ภาคเรียนที่ 2/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
4 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 6 ม.3 ภาคเรียนที่ 2.2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
5 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ม.5 ภาคเรียนที่ 2.2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
6 PDCA เดือน ธันวาคม 2563 ภาคเรียนที่ 2.2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
7 PDCA เดือน มกราคม 2564 ภาคเรียนที่ 2.2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/01/2021 - 31/01/2021
8 PDCA เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ภาคเรียนที่ 2.2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/02/2021 - 28/02/2021
9 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาด้วยวิธีการสอบย่อยทุกสัปดาห์กับวิธีทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนของนักเรียน ช นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/11/2020 - 31/03/2021
10 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครูสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ ๒.๒๕๖๓ นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
12 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา 5 ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
13 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ 5 ม.3 ภาคที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
14 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
15 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนการการปฏิบัติ MOU ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
16 รายงานผลการปฏิบัติงาน นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
17 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน ธันวาคม นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/12/2021 - 31/12/2021
18 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน มกราคม นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/01/2022 - 31/01/2022
19 รายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือน กุมภาพันธ์ นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/02/2022 - 28/02/2022
20 รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. 2564 – 31 มี.ค. 2565) และผลการประเมินตนเองรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/10/2021 - 31/03/2022
21 รายงาน PDCA ประจำเดือน มิถุนายน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
22 รายงาน PDCA ประจำเดือน กรกฎาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
23 รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
24 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/04/2021 - 30/09/2021
25 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ภาคเรียนที่ 1.2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
26 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์สากล ม.5 ภาคเรียนที่ 1.2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
27 แผนการวัดประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชาสังคมศึกษา ม.3 ภาคเรียนที่ 1.2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ -
28 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR 1.2564 คุณครูสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/04/2021 - 30/09/2021
29 แผนวัดผล รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัส ส 23104 ภาคเรียนที่ 2.2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/11/2021 - 31/03/2022
30 แผนวัดผล รายวิชา ประวัติศาสตร์สากล รหัส ส 32104 ภาคเรียนที่ 2.2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/11/2021 - 31/03/2022
31 แผนวัดผล รายวิชา สังคมศึกษา รหัส ส 23102 ภาคเรียนที่ 2.2564 นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ 01/11/2021 - 31/03/2022
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon