นายศตพล สุวรรณดี

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 357080035XXXX
 • วันเกิด : 13/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093258XXXX
 • Facebook : stapol
 • Email : stapol.suw@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/rpg15.ac.th/bitstudy/หนาแรก

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2147483647
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1742

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่