นางชนารดี พรมจันทร์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 30/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087190XXXX
 • Facebook :
 • Email : chanaradee.pro@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2642
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ATC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงาน PDCA ก.พ. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/02/2021 - 26/02/2021
2 รายงานกิจกรรมจิตอาสา เดือน ก.พ.64 ปฏิบัติตามMOU ข้อที่ 7,9 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/02/2021 - 26/02/2021
3 SAR นางชนารดี พรมจันทร์2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
4 รายงานผลการจัดกิจกรรมกีฬาสี2.63 ปฏิบัติตามMOUข้อ1,4,9 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/03/2021 - 04/03/2021
5 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน รปค.15 2.63 ชนารดี นางชนารดี พรมจันทร์ 15/03/2021 - 15/03/2021
6 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU-ชนารดี-พรมจันทร์2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2020 - 31/03/2021
7 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2020 - 31/03/2021
8 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 1.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 09/10/2020
9 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์4(ว22102) 2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 23/04/2021
10 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์4(ว22102) 2.63 ฉบับที่ 2 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 23/04/2021
11 กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง 2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 23/04/2021
12 แผนการวัดและประเมินผล 2/2563 ปฏิบัติตาม MOU ข้อทึ่ 3,7 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 16/04/2021
13 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน-ภาค-2-ปี63 ปฏิบัติMOU3,4,5,6 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/01/2021 - 29/01/2021
14 รายงาน PDCA ม.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/01/2021 - 29/01/2021
15 รายงาน-5-ส เดือน ม.ค.64 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่1,4,9 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/01/2021 - 29/01/2021
16 รายงานการใช้แผน-ม.2-หน่วย1 งานและพลังงาน.2.63 ปฏิบัติMOUข้อ10 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/01/2021 - 29/01/2021
17 รายงานการใช้แผน-ม.2-หน่วย2การแยกสาร.2.63 ปฏิบัติMOUข้อ10 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/01/2021 - 29/01/2021
18 รายงานกิจกรรมจิตอาสา เดือน มกราคม64 ปฏิบัติตามMOU ข้อที่ 7,9 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/01/2021 - 29/01/2021
19 รายงานกิจกรรมจิตอาสา เดือน ธันวาคม63 ปฏิบัติตามMOU ข้อที่ 7,9 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 30/12/2020
20 รายงาน PDCA ธ.ค. 63 ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 30/12/2020
21 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเป็นวิทยากรกิจกรรมการสร้างแกนนำกองจิตอาสา ร.ป.ค.15 ราชภัคดี ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 1,4,9 นางชนารดี พรมจันทร์ 28/12/2020 - 30/12/2020
22 รายงาน-5-ส เดือน ธ.ค.63 ปฏิบัติตามMOU1,4,9 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 30/12/2020
23 รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
24 รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
25 รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
26 รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7รายงาน PDCA มี.ค. 64ปฏิบัติตามMOU ข้อ 3,7 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
27 รายงานการใช้แผน ม.6-หน่วย-1ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต-เทอม2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
28 รายงานการใช้แผน ม.6-หน่วย2ระบบนิเวศและประชากร เทอม2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
29 รายงานผลการจัดกิจกรรม 5ส.1.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 13/11/2020
30 รายงานการใช้แผน ม.6-หน่วย-3มนุษย์กับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม เทอม2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
31 รายงานการใช้แผน-ม.2-หน่วย3 โลกและการเ ปป.2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
32 รายงานการใช้แผน-ม.2-หน่วย4 ทรัพยากรพลังงาน .2.63.docx นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
33 รายผลการจัดกิจกรรม ศาสตร์พระราชา 2.63.docx นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
34 รายงานวิจัยในชั้นเรียน-ภาค-2-ปี63.doc นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2020 - 31/03/2021
35 รายงาน-5-ส เดือน ก.พ.64ปฏิบัติตามMOU1,4,9 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/02/2021 - 26/02/2021
36 เสนอโครงร่างการวิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์3 ม.2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2563 ตาม MOU ข้อที่ 3 5 6 7 นางชนารดี พรมจันทร์ 25/08/2020 - 30/11/2020
37 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 13/11/2020
38 รายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 31/07/2020
39 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ชนาดีครั้ง2.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/04/2020 - 30/09/2020
40 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 3,5 กำหนดการสอน1.63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 30/11/2020
41 รายงานการใช้แผน รายวิชาวิทยาศาสตร์3 หน่วยที่ 1 สารละลาย นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 31/08/2020
42 รายงานการใช้แผน รายวิชาวิทยาศาสตร์3 หน่วยที่ 2 ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา ภาคเรียนที่ 1.2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/09/2020 - 17/10/2020
43 รายงานการใช้แผน รายวิชาวิทยาศาสตร์3 หน่วยที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ ภาคเรียนที่ 1.2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 17/10/2020 - 13/11/2020
44 รายงาน PDCA เดือนพฤศจิกายน 2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/10/2020 - 30/10/2020
45 รายงานผลการสังเคราะห์ MOU 1.2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 13/11/2020
46 รายงานการประเมิน-SDQ-ชั้น-ม3.2-ปี-2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 31/07/2020
47 รายงานผลการประเมินตนเอง E-SAR 1.2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 13/11/2020
48 รายงานผลการจัดกิจกรรมบูรณาการศาสตรพระราชา 1.2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 13/11/2020
49 รายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสา มัธยมศึกษาปีที่ 5.2 ภาคเรียนที่ 1 .2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 13/11/2020
50 รายงานผลการสังเคราะห์ PDCA 1.2563 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 13/11/2020
51 รายงานผลการเป็นวิทยากรโครงการ-ค่ายภาวะผู้นำคณะกรรมการสภานักเรียน63 นางชนารดี พรมจันทร์ 14/07/2020 - 16/07/2020
52 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 1,2 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ-พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรฯ นางชนารดี พรมจันทร์ 24/07/2020 - 24/07/2020
53 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 1,2 รายงานผลการเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นางชนารดี พรมจันทร์ 11/08/2020 - 11/08/2020
54 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 3,7 รายงานผล PDCA กรกฎาคม 63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 31/07/2020
55 ปฏิบัติตาม MOU ข้อที่ 8 ID plan นางชนารดี พรมจันทร์ ปีการศึกษา 63 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2020 - 30/04/2021
56 แก้ไข 1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครูชำนาญการ นางชนารดี พรมจันทร์ นางชนารดี พรมจันทร์ 01/10/2021 - 30/09/2022
57 รายงาน PDCA พฤศจิกายน 64 MOU ข้อที่5,6 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2021 - 30/11/2021
58 รายงานกิจกรรม 5ส พฤศจิกายน64 MOU ข้อที่2 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2021 - 30/11/2021
59 ฉบับ1แผนวิทย์4 แผนที่ 1-16 ม.2-ภาค2.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2021 - 31/03/2022
60 ฉบับ1แผนวิทย์4 แผนที่ 1-16 ม.2-ภาค2.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2021 - 31/03/2022
61 ฉบับ1แผนวิทย์4 แผนที่ 17-25 ม.2-ภาค2.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2021 - 31/03/2022
62 รายงาน PDCA ธันวาคม 64 MOU ข้อที่5,6 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2021 - 30/12/2021
63 รายงานกิจกรรม 5ส ธันวาคม 64 MOU ข้อที่2 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/12/2021 - 30/12/2021
64 เสนอโครงร่างวิจัยในชั้นเรียน 2.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 03/01/2022 - 31/03/2022
65 รายงาน PDCA ส.ค. 64 MOU ข้อที่5,6 นางชนารดี พรมจันทร์ 02/08/2021 - 31/08/2021
66 SAR 1.64 ชนารดี นางชนารดี พรมจันทร์ 03/05/2021 - 29/10/2021
67 ผลการจัดกิจกรรมการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19 เดือน ส.ค.1.2564 ตามMOUข้อที่5 นางชนารดี พรมจันทร์ 02/08/2021 - 31/08/2021
68 กำหนดการจัดการเรียนรู้ 2.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2021 - 31/03/2022
69 แผนการวัดประเมินผล2.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2021 - 31/03/2022
70 รายงานกิจกรรม 5ส ส.ค.64 MOU ข้อที่2 นางชนารดี พรมจันทร์ 02/08/2021 - 31/08/2021
71 รายงาน PDCA มิถุนายน 64 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/06/2021 - 30/06/2021
72 รายงานกิจกรรม 5ส มิถุนายน64 MOU ข้อที่2 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/06/2020 - 30/06/2020
73 รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู64 MOU ข้อที่1,2 นางชนารดี พรมจันทร์ 24/06/2021 - 24/06/2021
74 แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์3-ภาคเรียนที่-1.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 28/05/2021 - 05/11/2021
75 แผนการวัดประเมินผล1.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 28/05/2021 - 05/11/2021
76 กำหนดการสอน1.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 28/05/2021 - 05/11/2021
77 รายงาน-5-ส เดือน ก.ค.64 ตาม MOU ข้อที่ 2 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2021 - 30/07/2021
78 รายงาน PDCA ก.ค. 64 MOU ข้อที่5,6 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2021 - 30/07/2021
79 รายงานการใช้แผน-ม.2-หน่วย-1สารละลาย1.64 ตามMOU ข้อที่10 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/06/2021 - 30/07/2021
80 โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 .64 ตาม MOU ข้อ,6 นางชนารดี พรมจันทร์ 02/08/2021 - 28/10/2021
81 รายงานการคัดกรองนักเรียนยากจนชั้น ม1.5 ปี 2564 ตามMOU ข้อที่6,11 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2021 - 30/07/2021
82 IOC-ปลายภาค -ม.2-เทอม-1.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 06/09/2021 - 10/10/2021
83 รายงาน PDCA ก.ย. 64 MOU ข้อที่5,6 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/09/2021 - 29/10/2021
84 รายงานการใช้แผน-ม.2-หน่วย-2ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา1.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/09/2021 - 30/09/2021
85 รายงานการใช้แผน-ม.2-หน่วย-3แรงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ1.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/09/2021 - 30/09/2021
86 รายงานกิจกรรม 5ส กันยายน64 MOU ข้อที่2 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/09/2021 - 30/09/2021
87 รายงานศาสตร์พระราชา 2.6 ปี1.64 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/06/2021 - 30/09/2021
88 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครูชำนาญการ นางชนารดี พรมจันทร์ นางชนารดี พรมจันทร์ 01/11/2021 - 30/09/2022
89 ผลการจัดกิจกรรมการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19 เดือน ก.ค.1.2564 ตามMOUข้อที่5 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/06/2021 - 30/07/2021
90 รายงานการพัฒนาตนเอง(อบรมออนไลน์) ตามMOUข้อที่9 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2021 - 30/07/2021
91 รายงานผลวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 .64 ตาม MOU ข้อ6 นางชนารดี พรมจันทร์ 01/07/2021 - 30/09/2021