นายฐานันดร กันธวงศ์

ครูผู้สอน

 • อายุ 32 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 150070009XXXX
 • วันเกิด : 10/04/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 081530XXXX
 • Facebook :
 • Email : thanundorn.kun@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/rpg15.ac.th/ngamsaen

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
2 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
3 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.6/5 เดือน ธันวาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
4 รายงาน PDCA มาตรฐานที่ 1 เดือน ธันวาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
5 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 (2-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
6 รายงาน PDCA มาตรฐานที่ 1 เดือน มกราคม 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
7 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 (2-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
8 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.6/5 เดือน มกราคม 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
9 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 (2-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
10 รายงาน PDCA มาตรฐานที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
11 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.6/5 เดือน กุมภาพันธ์ 2564 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
12 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
13 การอบรมพัฒนาตนเอง หลักสูตร "การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" รหัสหลักสูตร 62037 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
14 รายงานสรุปผล PLC กลุ่มศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อย ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
15 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจต่อผู้เรียน ตนเอง เพื่อนร่วมงานและสถานศึกษา นายฐานันดร กันธวงศ์ -
16 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (2/2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
17 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
18 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวางแผนการวัดผลและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
19 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
20 รายงาน PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
21 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
22 รายงาน PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
23 รายงานผลการปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2563) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
24 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 3 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
25 รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
26 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 4 (1-2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -
27 รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
28 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม “โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล” ม.6/5 เดือน ตุลาคม 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
29 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
30 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
31 รายงานผลการขับเคลื่อน MOU สู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายฐานันดร กันธวงศ์ -
32 รายงานผลการทบทวนการปฏิบัติงาน (AAR) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (1/2563) นายฐานันดร กันธวงศ์ -