นายศตพล สุวรรณดี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1742
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
2 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (Self Assessment Report SAR) 1.63 นายศตพล สุวรรณดี -
3 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนพฤศจิกายน 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
4 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนธันวาคม 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
5 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมกราคม 2564 นายศตพล สุวรรณดี -
6 วิจัยในชี้นเรียน นายศตพล สุวรรณดี -
7 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นายศตพล สุวรรณดี -
8 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนมีนาคม 2564 นายศตพล สุวรรณดี -
9 MOU 2/63 นายศตพล สุวรรณดี -
10 ผลงานที่ภาคภูมิใจ นายศตพล สุวรรณดี -
11 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน 2.63 นายศตพล สุวรรณดี -
12 PLC การงานอาชีพ 2.63 นายศตพล สุวรรณดี -
13 รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล 2.63 นายศตพล สุวรรณดี -
14 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
15 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
16 แผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
17 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
18 การรายงานการปฏิบัติตาม-MOUภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
19 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
20 การประเมินผลการปฎิบัติงาน (PPTX) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
21 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกันยายน 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
22 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนตุลาคม 2563 นายศตพล สุวรรณดี -