นายเอกชัย อาจหาญ

ครูผู้สอน

 • อายุ 36 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 155010000XXXX
 • วันเกิด : 02/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087172XXXX
 • Facebook : Aekchai Eak
 • Email : eakchai.ard@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 344
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
2 แผนการวัดผลประเมินผล นายเอกชัย อาจหาญ -
3 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) นายเอกชัย อาจหาญ -
4 การรายงานการปฏิบัติตาม-MOUภาคเรียนที่ 1 /63 นายเอกชัย อาจหาญ -
5 การรายงานการปฏิบัติตาม-MOUภาคเรียนที่ 1 /63 นายเอกชัย อาจหาญ -
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน เทอม1-2563 นายเอกชัย อาจหาญ -
7 รายงานการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA ประจำเดือนกันยายน 2563 นายเอกชัย อาจหาญ -