นายคมกริช พลหาญ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157040010XXXX
 • วันเกิด : 18/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087567XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/lee.hyunae.92
 • Email : mtg_thoeng@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4535
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา2 ภาคเรีัยน 2 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 01/07/2020 - 26/03/2021
2 กำหนดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา2 ภาคเรียน 2 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 01/12/2020 - 31/03/2021
3 รายงานPDCA ม.4 เดือนธันวาคม นายคมกริช พลหาญ 01/12/2020 - 31/12/2020
4 รายงานPDCA ม.4 เดือนมกราคม นายคมกริช พลหาญ 05/01/2021 - 31/03/2021
5 รายงานPDCA ม.4 เดือนกุมภาพันธ์ นายคมกริช พลหาญ 01/02/2021 - 26/02/2021
6 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 นายคมกริช พลหาญ 15/03/2021 - 16/03/2021
7 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 นายคมกริช พลหาญ 16/03/2021 - 16/03/2021
8 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นายคมกริช พลหาญ 16/03/2021 - 16/03/2021
9 กำหนดการสอนวิชา เทควันโด1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
10 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาเทควันโด1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
11 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
12 กำหนดการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
13 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาสมรรถภาพทางกาย 1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
14 กำหนดการสอน วิชาสมรรถภาพทางกาย 1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
15 รายงานPDCA ม.4 เดือนกรกฎาคม นายคมกริช พลหาญ 01/07/2020 - 31/08/2020
16 รายงานPDCA ม.4 เดือนสิงหาคม นายคมกริช พลหาญ 03/08/2020 - 31/08/2020
17 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 นายคมกริช พลหาญ 01/04/2020 - 16/09/2020
18 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นายคมกริช พลหาญ 01/05/2020 - 30/11/2020