นายคมกริช พลหาญ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 18/11/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087567XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/lee.hyunae.92
 • Email : mtg_thoeng@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4535
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563. นายคมกริช พลหาญ 19/04/2021 - 19/04/2021
2 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563 นายคมกริช พลหาญ 16/03/2021 - 16/03/2021
3 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นายคมกริช พลหาญ 16/03/2021 - 16/03/2021
4 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา2 ภาคเรีัยน 2 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 01/07/2020 - 26/03/2021
5 กำหนดการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา2 ภาคเรียน 2 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 01/12/2020 - 31/03/2021
6 รายงานPDCA ม.4 เดือนธันวาคม นายคมกริช พลหาญ 01/12/2020 - 31/12/2020
7 รายงานPDCA ม.4 เดือนมกราคม นายคมกริช พลหาญ 05/01/2021 - 31/03/2021
8 รายงานPDCA ม.4 เดือนกุมภาพันธ์ นายคมกริช พลหาญ 01/02/2021 - 26/02/2021
9 รายการประเมินตนเอง( SAR) กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายคมกริช พลหาญ 30/04/2021 - 30/04/2021
10 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ ในรอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 นายคมกริช พลหาญ 15/03/2021 - 16/03/2021
11 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาเทควันโด1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
12 รายงานPDCA ม.4 เดือนสิงหาคม นายคมกริช พลหาญ 03/08/2020 - 31/08/2020
13 กำหนดการสอนวิชา เทควันโด1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
14 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
15 กำหนดการสอน วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
16 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาสมรรถภาพทางกาย 1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
17 กำหนดการสอน วิชาสมรรถภาพทางกาย 1 ภาคเรียน 1 ปี2563 นายคมกริช พลหาญ 08/07/2020 - 31/10/2020
18 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นายคมกริช พลหาญ 01/05/2020 - 30/11/2020
19 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 นายคมกริช พลหาญ 01/04/2020 - 16/09/2020
20 รายงานPDCA ม.4 เดือนกรกฎาคม นายคมกริช พลหาญ 01/07/2020 - 31/08/2020
21 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) วิชาสุขศึกษาชั้น ม.4 กรกฎาคม นายคมกริช พลหาญ 05/08/2021 - 05/08/2021
22 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) วิชาสุขศึกษาชั้น ม.4 มิถุนายน นายคมกริช พลหาญ 07/06/2021 - 05/07/2021
23 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) วิชาสุขศึกษาชั้น ม.4 สิงหาคม นายคมกริช พลหาญ 08/09/2021 - 08/09/2021
24 รายงานการปฏิบัติงานตามข้อตกลง MOU นายคมกริช พลหาญ 08/09/2021 - 08/09/2021
25 รายงานโครงการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563 นายคมกริช พลหาญ 07/04/2021 - 09/04/2021
26 แผนการวัดผลและประเมินผล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 นายคมกริช พลหาญ 25/05/2021 - 25/05/2021
27 กำหนดการสอน รายวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 นายคมกริช พลหาญ 25/05/2021 - 25/05/2021
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon