นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์

ครูผู้สอน

 • อายุ 32 ปี
 • อายุราชการ -

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 134070025XXXX
 • วันเกิด : 16/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 097105XXXX
 • Facebook :
 • Email : Anuchtida.phu@rpg15.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการสังเคราะห์ PDCA 1/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
2 รายงานการปฎิบัติตาม MOU 1/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
3 กำหนดการสอนและโครงสร้างเวลาเรียน 2/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
4 แผนวัดผลปนะเมินผล วิชาภาษาอังกฤษ 2/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
5 โครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
6 แผนกิจกรรมแนะแนว ป6/3 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
7 รายงานการปฎบัติงาน เดือน พฤศจิกายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
8 รายงาน PDCA เดือนธันวาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
9 รายงานการปฎิบัติงาน เดือน ธันวาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
10 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน ธัวาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
11 รายงานการทำกิจกรรม เขตรับผิดชอบ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
12 กำหนดการสอนซ่อมเสริม2/2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
13 รายงานการใช้แผน Unit 5 Watching Birds นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
14 รายงานการใช้แผน Unit 6 My collections นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
15 ค่ายภาษาอังกฤษ Winter English Camp นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
16 กำหนดการสอน ภาษาอังกฤษ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
17 รายงานการเข้าเรียนและเข้าแถว นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
18 แผนวัดผลปนะเมินผล วิชาภาษาอังกฤษ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
19 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
20 รายงาน PDCA เดือนกรกฏาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
21 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน กรกฎาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
22 รายงานการใช้แผน Unit 1 Teddy Bear นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
23 รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
24 รายงานการเข้าเรียน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
25 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
26 รายงานการใช้แผน Unit 2 Our Lord Buddha นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
27 รายงานการปฎบัติงาน เดือน กรกฎาคม นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
28 โครงร่างวิจัย นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
29 รายงานการปฎบัติงาน เมษายน- ตุลาตม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
30 รายงานการปฎบัติงาน เดือน สิงหาคม นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
31 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน สิงหาาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
32 รายงาน PDCA เดือนกันยายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
33 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
34 รายงานการเข้าเรียนและเข้าแถว เดือน กันยายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
35 รายงานการปฎบัติงาน เดือน กันยายน นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
36 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน กันยายน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
37 รายงานการใช้แผน Unit 3 Sport Days นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
38 รายงาน กิจกรรมการมอบสิ่งของพระราชทาน 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
39 รายงานการอบรมสัมนารองผู้อำนวยการและผู้ช่วยผู้อำนวยกสวยการสถานศึกษา โรงเรีบนราชประชานุเคราะห์ 15 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
40 รายงาน PDCA เดือนตุลาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
41 รายงานการปฎบัติงาน เดือน ตุลาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
42 รายงานกิจกรรม Homeroom เดือน ตุลาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
43 รายงานการแจกหน้ากากอนามัยและวิตามินซ๊ของมูลนิธิมีชัยวีระไวทยะ นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
44 รายงานการเข้าเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ16101 เดือนตุลาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
45 รายงานการมาเรียน เดือนตุลาคม 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
46 รายงานการใช้แผน Unit 4 Love Our Environment นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -
47 SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ -