นางสาวจินดา เครืออินตา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 2/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 30/04/2021
2 PDCA เดือนมกราคม 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา 04/01/2021 - 29/01/2021
3 รายงานการปฏิบัติงาน ตาม MOU 2/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 31/03/2021
4 รายงานการปฏิบัติงาน ตาม MOU 2/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 31/03/2021
5 รายงานการปฏิบัติงาน ตาม MOU 2/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 31/03/2021
6 รายงานร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 31/03/2021
7 PDCA เดือนธันวาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/12/2020 - 30/12/2020
8 วิจัยในชั้นเรียน นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 15/03/2021
9 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 31/03/2021
10 โครงการสอนภาษาไทย4 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/12/2020 - 09/04/2021
11 การคัดกรองการอ่านการเขียน ม.1-6 นางสาวจินดา เครืออินตา 05/08/2020 - 14/08/2020
12 โครงการสอนภาษาไทย3 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 31/10/2020
13 PDCA เดือนกรกฎาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 31/07/2020
14 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR 1/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 - 30/11/2020
15 รายงานการปฏิบัติงาน 1/63 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/07/2020 -
16 PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 03/08/2020 - 31/08/2020
17 PDCA เดือนตุลาคม 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/10/2020 - 30/10/2020
18 PDCA เดือนกันยายน 2563 นางสาวจินดา เครืออินตา 01/09/2020 - 30/09/2020
19 รายงานPDCA เดือน พฤศจิกายน 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
20 รายงานกิจกรรม 5ส ประเดือน ธันวาคม นางสาวจินดา เครืออินตา -
21 รายงาน PDCA ประจำเดือนธันวาคม นางสาวจินดา เครืออินตา -
22 แผนวัดผลและประเมินผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา 14/06/2021 - 15/10/2021
23 รายงานการจัดกิจกรรมศาสตร์พระราชา 1/64 นางสาวจินดา เครืออินตา -
24 โครงสร้างรายวิชาและกำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา 14/06/2021 - 15/10/2021
25 ID Plan ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา 15/05/2021 - 31/03/2022
26 ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาไทย 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
27 PDCA เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
28 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
29 รายงาย PDCA ประจำเดือนกันยายน 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
30 รายงานกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน กันยายน 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
31 PDCA เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
32 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
33 PDCA เดือนมิถุนายน2564 นางสาวจินดา เครืออินตา 14/06/2021 - 30/06/2021
34 รายงานกิจกรรม 5 ส เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
35 รายงานผลการแระเมินตนเอง SAE ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
36 รายงานกิจกรรมไหว้ครู 64 นางสาวจินดา เครืออินตา -
37 รายงานกิจกรรมวันเข้าพรรษา นางสาวจินดา เครืออินตา -
38 รายงานการอบรมหลักสูตรเพศวิถี นางสาวจินดา เครืออินตา -
39 ขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรายวิชาภาษาไทย ท22102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
40 แผนวัดผลประเมินผลรายวิชาภาษาไทย ท22102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
41 รายงาน SDQ นักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
42 โครงสร้างรายวิชาภาษาไทย ท22102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
43 รายงาน EQ นักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
44 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ OBEC Webinar นางสาวจินดา เครืออินตา -
45 รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2/3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
46 รายงานการปฏิบัติงานตามMOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
47 รายงานการมอบสิ่งของพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 นางสาวจินดา เครืออินตา -
48 MOU นางสาวจินดา เครืออินตา -