นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email : physical46@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (self-Assessment Report: SAR) นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง -
2 ผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับนักเรียนและตัวครู ปี 63 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง -
3 PDCA เดือนธันวาคม นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง -
4 PDCA เดือนมกราคม นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง -
5 แผนการวัดผลและประเมินผล วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา2 ภาคเรีัยน 2 ปี2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง -
6 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง -
7 รายงานผลการประเมินตนเอง นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง -
8 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (MOU) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง -
9 รายงานประเมินนเอง 1.2563 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง -
10 แผนการวัดผลและประเมินผล รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง -
11 รายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (MOU) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นายอิทธิพัทธ์ บุญเลี้ยง 01/04/2021 - 30/09/2021