นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157990048XXXX
 • วันเกิด : XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 PDCA เดือน กรกฎาคม 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม -
2 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 28/08/2020 - 28/08/2020
3 PDCA เดือน สิงหาคม 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/08/2020 - 31/08/2020
4 รายงานผลการจัดงานเกษียณ ณ วัดพระธาตุผาเงา พ.ศ.2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 27/08/2020 - 27/08/2020
5 mou 1/2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 18/09/2020 - 18/09/2020
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน วันที่ 1 เม.ย.- 30ก.ย. 2563 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 18/09/2020 - 18/09/2020
7 PDCA เดือน กันยายน 2563 นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม 01/09/2020 - 30/09/2020