นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 12/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095697XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/chinjung.oil.7/
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 0
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
2 รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
3 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวางแผนและการประเมินผล ภาคเรียนทึี่ื 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
4 รายงานผลการปฏิบัติงานตาม MOU (รอบ 6 เดือน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
5 รายงาน PDCA เดือนธันวาคม 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
6 รายงาน PDCA เดือนมกราคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
7 รายงาน PDCA เดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
8 รายงานความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นต่อผู้เรียน ตนเอง ผู้ร่วมงาน และสถานศึกษา นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
9 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
10 รายงานผลการปฏิบัติงาน SAR นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
11 นำเสนอผลการปฏิบัติงาน MOUรอบ 6เดือน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
12 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
13 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวางแผนและการประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
14 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบอาหาร เดือนกรกฎาคม นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
15 การรายงานการพัฒนาคุณภาพ (PDCA) เดือนตุลาคม 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
16 รายงาน SAR ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
17 รายงานผลการปฏิบัติงาน เม.ย. - ก.ย. 263 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
18 รายงานผลการสังเคราะห์การปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษา PDCA นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
19 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
20 รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PDCA) ประจำเดือน กันยายน 2563 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
21 รายงานPDCA เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
22 รายงานกิจกรรม 5 ส. เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
23 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
24 รายงานกำหนดการสอน /แผลการวัดและประเมินผล นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
25 รายงานการฉีดวัคซีนนักเรียนชั้น ม.4/1 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
26 รายงานการคัดกรองความเสี่ยง โควิด-19 นักเรียนชั้น ม.4/1 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
27 รายงาน PDCA เดือน ธันวาคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
28 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เดือนธันวาคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
29 รายงานกิจกรรม 5ส เดือนธันวาคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
30 รายงาน PDCA เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
31 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
32 รายงานผลการสำรวจการฉีดวัคซีน pfizer นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
33 รายงานกิจกรรม 5 ส กันยายน 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
34 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เดือนกันยายน 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
35 รายงาน PDCA เดือนกันยายน 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
36 รายงาน PDCA เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
37 รายงานกิจกรรม 5 ส สิงหาคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
38 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เดือนสิงหาคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
39 รายงานการสังเคราะห์ PDCA ภาคเรียนที่ 1 ปี2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
40 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 1/2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
41 รายงานสรุปแบบคัดกรอง โควิด-19 ม.4/1 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
42 รายงานกิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
43 รายงานกิจกรรม 5 ส มิถุนายน 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
44 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
45 กำหนดการจัดการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชาและแผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 /2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
46 รายงาน MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
47 การนำเสนอ MOU ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
48 รายงาน PDCA เดือนมิถุนายน 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -
49 รายงานกิจกรรม 5 ส กรกฎาคม 2564 นางสาวธัญญาภรณ์ ครุฑขุนทด -