นายศตพล สุวรรณดี

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

  • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
  • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
  • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
  • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1742
  • รหัสประจำตำแหน่ง : 2147483647
  • วิทยฐานะ :
  • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนสิงหาคม 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
2 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกรกฎาคม 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
3 แผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
4 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (Course Outline) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
5 การรายงานการปฏิบัติตาม-MOUภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
6 รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
7 การประเมินผลการปฎิบัติงาน (PPTX) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นายศตพล สุวรรณดี -
8 รายงานการปฎิบัติตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน ตามกระบวนการ PDCA เดือนกันยายน 2563 นายศตพล สุวรรณดี -