นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • หมายเลขบัตรประชาชน : 157090008XXXX
 • วันเกิด : 20/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 094994XXXX
 • Facebook : watcharaporn tpm
 • Email : watcharaporn.tap@rpg15.ac.th
 • Website : https://sites.google.com/a/rpg15.ac.th/websit-kru-hning/

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1772
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่1/2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
2 รายงานPDCAเดือนกรกฎาคม2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
3 รายงานPDCAเดือนสิงหาคม2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
5 ปฏิบัติงานวัดและประเมินผล นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
6 รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -
7 รายงานPDCAเดือนกันยายน2563 นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา -