นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 04/12/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089-56XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1740
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 09669040450669
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน มี.ค.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/03/2021 - 31/03/2021
2 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 4 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
3 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 5 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
4 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 2 / 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
5 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ม.ค.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/01/2021 - 31/01/2021
6 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมกราคม 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/01/2021 - 31/01/2021
7 รายงานการจัดกิจกรรมตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 /2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
8 รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR) ภาคเรียนที่ 1 / 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
9 แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/10/2020 - 31/03/2021
10 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ต.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/10/2020 - 31/10/2020
11 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ธ.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 31/12/2020
12 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนธันวาคม 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 31/12/2020
13 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
14 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/02/2021 - 26/02/2021
15 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ก.พ.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/02/2021 - 26/02/2021
16 รายงานการจัดกิจกรรมตาม MOU ภาคเรียนที่ 2 /2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/10/2020 - 31/03/2021
17 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 09/04/2021
18 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2020 - 09/04/2021
19 รายงานผลงานที่ภาคภูมิใจ นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
20 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ก.ย.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/09/2020 - 30/09/2020
21 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 1 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
22 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 2 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
23 รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 (ว11201) หน่วยที่ 3 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
24 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ส.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/08/2020 - 31/08/2020
25 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
26 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 31/03/2021
27 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 31/03/2021
28 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 30/10/2020
29 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 30/10/2020
30 รายงานการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม1 เดือน ก.ค.63 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2020 - 31/07/2020
31 รายงานผลการปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
32 รายงานการจัดกิจกรรมตาม MOU ภาคเรียนที่ 1 /2563 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
33 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
34 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ภาคเรียนที่ 2/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/11/2021 - 15/05/2022
35 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 2/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/11/2021 - 15/05/2022
36 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 2/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/11/2021 - 15/05/2022
37 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 2/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/11/2021 - 15/05/2022
38 รายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
39 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน พ.ย.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/11/2021 - 30/11/2021
40 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน ธ.ค.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2021 - 31/12/2021
41 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน ม.ค.65 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
42 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน ก.พ.65 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
43 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/11/2021 - 30/11/2021
44 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนธันวาคม 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/12/2021 - 31/12/2021
45 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมกราคม 2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/01/2022 - 31/01/2022
46 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/02/2022 - 28/02/2022
47 การหาค่า IOC ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
48 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน ส.ค.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/08/2021 - 31/08/2021
49 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนสิงหาคม 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/08/2021 - 31/08/2021
50 รายงานผลการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลง (MOU) ภาคเรียนที่ 1/64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
51 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน ก.ย.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/09/2021 - 30/09/2021
52 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกันยายน 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/09/2021 - 30/09/2021
53 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน ก.ค.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2021 - 31/07/2021
54 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 01/07/2021 - 31/07/2021
55 รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน มิ.ย.64 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 14/06/2021 - 30/06/2021
56 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
57 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
58 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิเวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
59 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
60 รายงานการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ประจำเดือนมิถุนายน 2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 14/06/2021 - 30/06/2021
61 รายงานการใช้แผน หน่วยที่ 1 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
62 รายงานผลการประเมินตนเอง SAR ภาคเรียนที่ 1/2564 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 16/05/2021 - 31/10/2021
63 รายงานการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
64 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ภาคเรียนที่ 1/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
65 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
66 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์เสริม ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
67 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาวิทยาการคำนวณ ป.1-3 ปีการศึกษา 1/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
68 แบบรายงาน 5ส-เดือน พ.ค.-มิ.ย. 65 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ 17/05/2022 - 30/06/2022
69 แบบรายงาน PDCA-คอมเสริม3-เดือน พ.ค.-มิ.ย.65 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
70 การวางแผนการวัดผลและประเมินผลรายวิชาภาษาไทย ป.3 ปีการศึกษา 1/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
71 กำหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทย ป.3 ปีการศึกษา 1/2565 นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ -
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon